Available courses

     วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย

1.แก๊ส
2.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3.สมดุลเคมี

            รายวิชาพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

รหัสวิชา ค21101

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 60 ชั่วโมง

จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

ระบบจำนวนเต็ม ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง

เศษส่วนและทศนิยม เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง ทศนิยม ค่าประจำหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม           การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม การนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม           ไปใช้ในชีวิตจริง และจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ

เลขยกกำลัง การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนแสดงจำนวนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับ

เส้นตั้งฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ

และสร้างเส้นขนาน

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และนำความรู้รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้น

จากลูกบาศก์มาออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเอง

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มี               ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1   ม.1/1, ม.1/2

ค 2.2   ม.1/1, ม.1/2

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด


รายวิชาพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

รหัสวิชา ค23101

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 60 ชั่วโมง

จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และการนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ฟังก์ชันกำลังสอง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง และการนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สถิติ สถิติ การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง แปลความหมายผลลัพธ์ และการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำสถิติไปใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร/การท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง และการใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

 รหัสตัวชี้วัด

1.2 .3/1, ม.3/2

1.3 ม.3/1, ม.3/2

2.2.3/1

3.1 ม.3/1

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด


รายวิชาเพิ่มเติมวิชา เศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา ส30204

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6

เวลา 40 ชั่วโมง

จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1–2

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย แนวคิด ความเป็นมาและพัฒนาการระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์หลักการและนำเสนอแนวการประยุกต์ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ทักษะการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม กระบวนการคิด

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ตระหนักถึงความจำเป็นของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน

4. นำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้


     ศึกษาคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย ข้อความ ข่าว  ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น ประโยค  ข้อความ  สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สารคดี บันเทิงคดี ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  ประสบการณ์  สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย ความต้องการ เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธ  การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อมูล เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม  ใจความสำคัญ แก่น  สาระ ความคิดเห็น ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทาง มารยาท  สังคมและ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา วิถีชีวิต ความคิด  ความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โครงสร้างประโยค  ข้อความ สำนวน  คำพังเพย สุภาษิต  บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความแตกต่าง วิถีชีวิต  ความเชื่อ วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง ภาษาต่างประเทศ  ความรู้/ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

     โดยใช้ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล

     เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสม มีเหตุผล  มีจรรยาบรรณในการใช้ภาษาและนำเสนอข้อมูล

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1   ม.4–6/1, ม.4–6/2, ม.4–6/3, ม.4–6/4

ต 1.2   ม.4–6/1, ม.4–6/2, ม.4–6/3, ม.4–6/4, ม.4–6/5

ต 1.3   ม.4–6/1, ม.4–6/2, ม.4–6/3

ต 2.1   ม.4–6/1, ม.4–6/2, ม.4–6/3

ต 2.2   ม.4–6/1, ม.4–6/2

ต 3.1   ม.4–6/1

ต 4.1   ม.4–6/1

ต 4.2   ม.4–6/1, ม.4–6/2

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด


ศึกษาและอ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรอง ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ การประดิษฐ์คิดค้น วัฒนธรรม และประเพณี บันเทิงคดีที่เป็นบทร้อยกรอง นิทานพื้นบ้าน พูดให้ข้อมูล บรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พูดนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เขียนย่อหน้า เล่าประสบการณ์ ให้เหตุผล เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง จำแนกข้อดีและข้อเสีย

โดยใช้ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังนี้คือ การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การจับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ สร้างจินตภาพ ระบุองค์ประกอบของเรื่องเล่า ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนบทกวีและเรื่องเล่า ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูด

เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล ค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่อ่าน

2. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

3. สรุปใจความสำคัญ (Main Idea) แก่นสาระ (Topic) ใจความสนับสนุน (Supporting Idea) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ

4. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน และระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่อ่าน

5. นำเสนอข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริง การเปรียบเทียบ การบรรยายความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับ เรื่อง ประเด็นต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล

6. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำ สำนวน โครงสร้างประโยคและข้อความของภาษาอังกฤษและภาษาไทย

7. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการเขียน

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้